Hvis du tror at du blot skal oprette en web-shop, lægge varene ind, måske med lidt tekst og så ellers blot sætte dig ned og vente på at ordene vælter ind, tager du fejl. Der ligger mange timer i at gøre nye kunder opmærksomme på din web-shop. Det betyder at du skal have et nyhedsbrev, hvor du minder dine gamle kunder om din web-shop og du skal have nye mulige kunder til at abonnere på dit nyhedsbrev, så du kan ...